Krajský program 2020

Hlavní teze volebního programu

Kraj, kde se dobře žije ve městě i na venkově

Kraj, kterým se dá projet

Kraj, který nabízí svobodu volby vlastní životní cesty

Kraj pro všechny generace

Infrastruktura a dopravní dostupnost

 • Dopravní infrastruktura předurčuje možnosti života i podnikání v kraji. Jižní Morava musí být dobře dopravně prostupná i dobře napojená na sousední kraje a státy. Strategickou prioritou kraje pro jednání se státem bude dokončení dálnice D52 na Vídeň a realizace projektu vysokorychlostní železnice propojující moravské kraje. Budeme však také průběžně usilovat o zvyšování kvality silnic v rámci kraje. Budeme iniciovat jednání o možnosti zavedení přeshraniční regionálně platné dálniční známky s přesahem do přilehlých regionů Rakouska a Slovenska.
 • Budeme prosazovat stanovení pravidelných příspěvků na rekonstrukce silnic a mostů na silnicích 2. a 3. třídy buď přímou dotací státu, nebo cestou příspěvků SFDI jako doposud. Tyto finanční prostředky by měly být stanoveny na základě délky silniční sítě v jednotlivých krajích. Budeme požadovat, aby byly stanoveny na období např. čtyřleté (volební cyklus) tak, aby se mohla odpovídajícím způsobem zajistit příprava těchto investic. V každém kalendářním roce by měla být výše těchto finančních prostředků známa v předstihu alespoň šesti měsíců, aby se mohly jednotlivé projekty zařadit do finančních plánů pro jednotlivé roky. Posílíme schopnost kraje získávat prostředky z projekty financované z fondů EU (IROP, Interreg SK-CZ).
 • Zasadíme se o prioritní řešení zhoršujícího se stavu mostních objektů na krajských komunikacích druhé a třetí třídy a o celkovou aktualizaci generelu krajských silnic z roku 2008, přičemž budou upraveny priority kraje s využitím nových moderních metod v rámci provádění – směrového, profilového a křižovatkového průzkumu. Cílem bude vytvořit vizuálně přehledné, přesné a komplexní modely dopravy s kvalitními výstupy pro aplikace GIS (geografický informační systém) s možností následných aktualizací a kalibrací. Připravíme investice v rámci zvýšení propustnosti dopravy u přetížených křížení komunikací (křižovatek) krajského významu a komunikací vyššího řádu (silnice první třídy, rychlostní a dálniční komunikace). Předpokládáme realizaci mimoúrovňových křížení za přispění státních finančních prostředků (SFDI, IROP) a prostředků z EU.
 • Úkolem kraje je nastavit dopravní obslužnost veřejnou dopravou. Bytová situace a preference životního stylu vedou řadu mladých lidí, aby hledali domov mimo větší města. To je příležitostí k rozvoji venkova, je však nutná velmi dobrá dopravní prostupnost celého kraje. Provedeme analýzu IDS v rámci JMK s cílem, aby byla zajištěna zvýšená dostupnost veřejné dopravy a byly využity časově navazující přepravy u různých druhů dopravy (vlak, autobus). Budeme usilovat o dohodu se sousedními kraji ke zlepšování meziregionální dopravní obslužnosti na rozhraní krajů. Systém tarifů jízdného a jejich nákupu musí být jednoduchý a uživatelsky příznivý.
 • Do IDS začleníme i cyklodopravu. Budeme podporovat výstavbu cyklostezek s důrazem na zvýšenou bezpečnost cyklistů, a propojováním delších úseků cyklotras, kde to územní podmínky dovolí, s využitím dotačních titulů ze SFDI.

Životní prostředí, zemědělství a územní plánování

 • Strategickou potřebou Jižní Moravy je vyrovnávat se s dopady proměn klimatu na krajinu. Mimo jiné je dnes Jižní Morava nejsušší kraj v České republice. Podpoříme zpracování ucelené dlouhodobé průřezové koncepce kraje k řešení problematiky dopadu klimatických změn prostřednictvím všech dostupných nástrojů počínaje územním plánováním až po dílčí projekty.
 • Klíčovou otázkou pro kraj a jeho obyvatele je také zásobování kvalitní pitnou vodou. Budeme usilovat o zajištění opravy Vírského vodovodu a na celostátní úrovni o přijetí chybějící právní úpravy týkající se páteřní vodovodní infrastruktury. Důležité je i nakládání se splaškovou vodou, proto podpoříme výstavbu čistíren odpadních vod i v menších obcích, abychom zabránili znečišťování řek a přírody.
 • Při naplňování a aktualizaci Zásad územního rozvoje jako klíčového dokumentu, kterým se řídí rozvoj kraje a rozhodování o velkých infrastrukturních investicích, bude prosazovat rovnoměrný rozvoj území tak, aby bydlení v žádném místě v kraji nadměrně nesnižovalo životní možnosti občanů a jejich přístup k pracovním, vzdělávacím, společenským a kulturním aktivitám.
 • Zasadíme se o větší využívání agrolesnictví nejen formou osvětové činnosti mezi zemědělci, ale především využitím postavení kraje při jednání o změně legislativních pravidel.
 • Ve spolupráci s obcemi napříč krajem podpoříme budování zařízení k zadržování vody v krajině, tedy tůně rybníčky a mokřady. Podpoříme také výsadbu stromů podél krajských silnic, kde současně bezpečnost zajistíme jejich pravidelnou údržbou.
 • Současná krajina nedokáže účinně zadržovat vodu, což se pokusíme změnit, a navíc podpoříme budování protipovodňových opatření.
 • Zajistíme důkladnou péči o chráněné části naší přírody. Podpoříme šetrnou turistiku v Chráněných krajinných oblastech a Národních parcích.
 • Budeme podporovat vzdělávací a poradenské aktivity zaměřené na zemědělství a uplatňování výsledků výzkumu a inovací v zemědělské praxi. Výzkum orientovaný na zemědělství, životní prostředí a jejich udržitelnost má být prioritou regionální inovační strategie.

Vzdělávání a podpora vědy a inovací

 • Vzdělávací cesta má být věcí volby z dobrých možností. Budeme pečovat o vyváženou strukturu nabídky příležitostí ke studiu na středních školách v kraji. Budou dostatečně dostupná studijní místa na středních školách všeobecně vzdělávacího směru, budeme také podporovat přípravu k řemeslům. Zásadním způsobem zvýšíme kvalitu učňovských oborů v kraji. Výuka na středních odborných školách a učilištích bude orientována také na přípravu žáků k zahájení vlastního podnikání. Posílit spolupráci s nadacemi a soukromými investory ve vzdělávání.
 • Dobrou školu dělá dobrý ředitel. Zásadně změníme systém odměňování ředitelů středních škol zřizovaných krajem tak, aby plat ředitelů středních škol postupně dosahoval průměrné úrovně platů vedoucích zaměstnanců v České republice. Doplníme celkovým systémem personální práce s řediteli včetně a přípravy uchazečů o místa ředitelů škol; pozice ředitelů středních škol budou přitahovat nejlepší uchazeče z celého Česka.
 • Kraj bude koordinovat metodickou podporu škol na svém území. Při splnění záruk kvality vstřícný ke vzniku soukromých škol a školek jako součásti pestré nabídky vzdělávacích příležitostí.
 • Budeme podporovat projekty sportu, případně jiných volnočasových aktivit (kroužků) ve školách tak, aby děti měly dostatečné možnosti osobního rozvoje a byly minimalizovány nároky na logistiku pro rodiče. Rozšíříme podporu vzdělávacích aktivit zaměřených na nadané děti ze základních a středních škol.
 • Podobu Jihomoravského kraje významně utváří univerzity a vědecká pracoviště, na které se navazuje i průmysl a byznys. Celosvětová zkušenost ukazuje, že podnikání s nejvyšší přidanou hodnotou se koncentruje tam, kde se dělá vynikající věda. Zavedeme instalační granty pro mezinárodně špičkové vědce, kteří na univerzitě nebo výzkumné instituci v kraji zřídí svůj tým, a program navazujícího financování pro špičkové týmy, které realizovaly projekty evropské vědecké superligy ERC.
 • Budeme podporovat projekty uplatňování výsledků zdejšího výzkumu přímo s dopadem na život, vzdělávání nebo podnikání v Jihomoravském kraji. Ve spolupráci s městem Brnem a univerzitami budeme iniciovat po vzoru úspěšného modelu Jihomoravského inovačního centra (JIC) zřízení agentury pro smart region s cílem uplatňování výzkumu a inovací ve zlepšování veřejné správy a veřejných služeb v kraji.

Zdravotní a sociální služby

 • Jižní Morava je jeden z nejrychleji stárnoucích krajů v České republice. Přáním většiny lidí však je žít i ve stáří a v nemoci pokud možno doma. Budeme proto podporovat rozvoj hospicové a paliativní péče.
 • Zajistíme však také přípravu odpovídajících kapacit potřebných zařízení a podporu projektů dobrovolnictví a dalších aktivit při pomoci seniorům. Zlepšíme spolupráci s univerzitami a nevládními organizacemi při vývoji nových řešení pro zkvalitňování sociálních služeb.
 • Páteří zdravotní péče v kraji jsou fakultní nemocnice, které jsou organizacemi ministerstva zdravotnictví. Budeme iniciovat obnovení diskuse o změně jejich právního statutu, který by měl umožnit zapojení univerzity a kraje do řízení těchto nemocnic.
 • Budeme usilovat o efektivní řízení krajských nemocnic, ale zejména o vyvážené a spravedlivé vynakládání prostředků kraje na zajišťování zdravotní péče ve všech částech kraje, bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem nemocnice (krajské nemocnice, městské nemocnice).

Dobře spravovaný kraj otevřený svým občanům

 • Správa kraje je službou občanům. Budeme usilovat o to, aby občané činnosti kraje a jeho orgánů rozuměli a mohli v uživatelsky přívětivém režimu tuto činnost sledovat a znát její výsledky. Krajské orgány a krajský úřad budou plně transparentní a budou vzorem toho, jak má vypadat moderní regionální správa v evropské zemi 21. století. Jihomoravský kraj získá nový internetový portál odpovídající období 2020+. Samozřejmostí musí být dobrá dostupnost všech dat o kraji. Povedeme jednání s městy a obcemi o propojování ID-identit osoby mezi jednotlivými systémy s cílem jejich lepší prostupnosti a přenositelnosti.
 • Posílíme komunikaci kraje s obcemi. Každý člen rady kraje bude mít kromě věcné působnosti svěřenou také odpovědnost za komunikaci s obcemi ve vymezené části kraje.
 • Jižní Morava je z velké části také širším metropolitním regionem města Brna. Navrhneme strategickou dohodu o společných prioritách kraje a města Brna na období deseti let. Budeme intenzivně spolupracovat na řešení všech otázek, které vyžadují součinnost kraje a města Brna.
 • K fungování kraje je nezbytná jeho solidní finanční kondice. Je třeba snižovat zadlužení kraje a zajistit rezervy na zvláštní situace, například k přechodnému krytí výpadku státního financování sociálních a jiných důležitých služeb pro občany. Kraj by se obecně měl zadlužovat pouze pro realizaci významných infrastrukturních investic obecné důležitosti pro obyvatele kraje. Kraj bude mít dlouhodobou finanční strategii podporující vize v oblasti samostatné působnosti kraje.

Silný hlas kraje v České republice i v Evropě

 • Jižní Morava patří mezi největší kraje v České republice a svojí velikostí se podobá malé evropské zemi (počtem obyvatel srovnatelná např. s Estonskem). Hlas jihomoravských občanů proto musí mít na národní i evropské úrovni odpovídající váhu. I to je úkolem volené reprezentace kraje.
 • Budeme aktivním spoluhráčem, ale podle potřeby případně i protihráčem vlády v zájmu občanů kraje. Řešení řady palčivých problémů v kraji závisí na legislativních změnách. V nezbytném případě můžeme využít ústavního práva krajského zastupitelstva přímo předkládat potřebné návrhy zákonů Poslanecké sněmovně.
 • Budeme usilovat o novou dohodu státu s územními samosprávami – kraji i obcemi – o podmínkách finančního zabezpečování veřejných služeb, za které odpovídají samosprávy, prostřednictví zejména úpravy rozpočtového určení daní.