Stanovy politického hnutí

Oddíl 1 Úvodní ustanovení

1.1. Název politického hnutí je Starostové a osobnosti pro Moravu; jeho zkratka je SOM.

1.2. Sídlem hnutí je Střední 396/12, 602 00 Brno

1.3. Hnutí působí v České republice.

1.4. Předmětem činnosti hnutí je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Pro potřeby těchto Stanov je hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu označováno dále jako Hnutí.

Oddíl 2 Programové cíle Hnutí

1.1. Hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu je politickým hnutím, jehož cílem je usilovat o svobodnou společnost založenou na tradicích českého národa, v níž má každý jednotlivec právo na individuální vyjádření a jehož svobodné rozhodnutí může být omezeno pouze zákonem.

Hnutí sdružuje všechny občany České republiky, kteří jsou ochotni se angažovat ve prospěch a rozvoj Moravy a Slezska a potažmo celé České republiky. Hnutí vytváří a prosazuje program politického středu. Východiskem této středové politiky není střet s pravicí a levicí, ale snaha najít těmito krajnostmi střední cestu. Hnutí se chce oprostit od jakékoliv ideologie a za rozhodující má víru v lidský rozum, politickou soudnost a občanskou slušnost. Politikou středu chceme oslovit především občany středního stavu. Za nejdůležitější považuje Hnutí účinnou komunikaci mezi občany a politiky.Jde o politiku, která se neváže ideologicky, ale je otevřená pro různé názory a tím dává prostor pro dialog. Hnutí hodlá prosazovat myšlenky samosprávné demokracie v duchu Evropské charty místní samosprávy.

Oddíl 3 Členství

I. Vznik členství

1.1. Členem Hnutí může být občan ČR starší 18 let, který není členem žádné jiné politické strany nebo Hnutí, nebo jejich kandidátem za člena, a zaváže se podpisem přihlášky dodržovat Stanovy a programové cíle Hnutí.

1.2. Zájemce o členství vyplní a vlastnoručně podepíše přihlášku za člena Hnutí u její Místní organizace v místě svého trvalého pobytu; pokud v tomto místě Místní organizace není, předkládá svou žádost územně nejbližší Místní organizaci v kraji. V případě odůvodněného zájmu je možné požádat o členství u Místní organizace mimo své trvalé bydliště.

1.3. O podání přihlášky informuje Předseda Místní organizace písemně Předsednictvo Hnutí s návrhem na přijetí nebo odmítnutí uchazeče za člena.

1.4. Členství v Hnutí vzniká schválením přijetí uchazeče za člena Místní organizace Předsednictvem Hnutí na základě doporučení Místní organizace. O přijetí či odmítnutí uchazeče je Předsednictvo Hnutí povinno rozhodnout nejpozději do 2 měsíců od řádného podání přihlášky. V případě, že v uvedené lhůtě Předsednictvo Hnutí o členství nerozhodne, stane se uchazeč členem Hnutí. O odmítnutí přihlášky musí být uchazeč písemně informován předsedou Místní organizace bez zbytečného odkladu.

1.5. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena Hnutí se lze odvolat ke smírčí komisi Hnutí do 15 dnů po oznámení této skutečnosti příslušným orgánem Hnutí.

1.6. Člen může být zapsán pouze u jedné Místní organizace.

II. Skončení členství

2.1. Členství končí zánikem členství nebo jeho zrušením.

2.2. Členství zaniká:
a) dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení z Hnutí Místní organizaci; úmrtím člena;
b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení člena způsobilosti k právním úkonům;
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o spáchání úmyslného trestného činu;
d) zanikne-li Místní organizace a člen se do tří měsíců nezaregistruje u jiné Místní organizace Hnutí s platnou licencí;
Zánik členství zaznamená Místní organizace v evidenci členů.

2.3. Členství se zrušuje
b) vstupem do jiné politické strany nebo hnutí

2.4. O zrušení členství rozhoduje Předsednictvo Hnutí. Zánik členství zaznamená Místní organizace v evidenci členů.

III. Práva a povinnosti členů

3.1. Člen Hnutí má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze Místní organizace;
b) účastnit se jednání orgánů Hnutí (oddíl 4), do kterých byl zvolen;
c) volit orgány Místní organizace a být volen do všech orgánů Hnutí;
d) předkládat všem orgánům Hnutí náměty, stížnosti a připomínky a být vyrozuměn o přijatých řešeních;
e) být pravidelně informován o přijatých usneseních, politických, organizačních a jiných otázkách týkajících se Hnutí; informace mohou být doručovány i elektronickou cestou;
f) odvolávat se ke smírčí komisi v případech dle Stanov;
g) vyvíjet činnost ve prospěch Hnutí, dbát o jeho dobré jméno a svým jednáním Hnutí nepoškozovat;
h) vyjadřovat své názory v orgánech Hnutí

3.2. Člen Hnutí je povinen:
a) účastnit se všech jednání orgánů Hnutí, jichž je členem, pokud se řádně neomluví;
b) spolupracovat na uskutečňování cílů Hnutí a prosazování jeho programu;
c) respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů Hnutí;
d) dodržovat Stanovy Hnutí a vnitřní předpisy a prosazovat programové cíle Hnutí;
e) neprodleně oznamovat Místní organizaci změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence.

Oddíl 4. Organizace a orgány Hnutí

4.1 Orgány Hnutí
a) na místní úrovni jsou Místní organizace, Členské schůze a Předsedové místních organizací;
b) na oblastní úrovni jsou orgány Hnutí Oblastní sněmy a Předsednictva oblastních organizací,
c) republikovými orgány Hnutí jsou Celostátní sněm, Předsednictvo Hnutí, Kontrolní komise,
Smírčí komise.

4.2 Všechny kolektivní orgány Hnutí se řídí svými jednacími řády a jsou usnášení schopné za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných, nevyžadují-li tyto Stanovy vyšší počet hlasů.

4.3 Z jednání všech orgánů Hnutí se pořizuje písemný zápis, který se archivuje po celou dobu existence Hnutí; za vyhotovení zápisu je odpovědný Předseda příslušné organizační jednotky. Zápis podepisuje Předseda příslušné organizační jednotky a zapisovatel.

4.4 Klíče pro volby delegátů sněmů vyšších organizačních jednotek Hnutí stanovuje svým rozhodnutím Předsednictvo Hnutí. Klíčem se pro potřeby těchto Stanov míní počet delegátů příslušné organizační jednotky Hnutí na určitý počet členů příslušné organizační jednotky.

4.5 Všechna rozhodnutí orgánů Hnutí musí být vyhotovena písemně a doručena osobě (osobám), jichž se rozhodnutí týká;

I. Místní organizace (MO)

1.1. Místní organizace je základní politickou jednotkou a současně základní organizační jednotkou Hnutí. Místní organizace může rozhodovat o záležitostech podle těchto Stanov a hospodařit se svěřenými prostředky nebo prostředky z členských příspěvků.

1.2. Územní působnost Místní organizace je stanovena tak, že v územním obvodu jedné obce nesmí působit více jak jedna Místní organizace; výjimku tvoří obce (města) dále samosprávně členěné.

1.3. Minimální počet členů Místní organizace jsou tři.

1.4. Vznik a zánik Místní organizace:

a) Místní organizace vzniká rozhodnutím minimálně tří členů Hnutí o vytvoření Místní organizace a následným souhlasem Předsednictva s existenci a činnosti Místní organizace, o které musí zakladatelé Místní organizace písemně požádat;
b) Místní organizace zaniká rozhodnutím členské schůze o jejím rozpuštění se souhlasem minimálně tří pětin všech jejích členů; Místní organizace rovněž zaniká, klesne-li počet jejích členů pod tři členy po dobu 3 měsíců po sobě jdoucích, a to rozhodnutím Předsednictva. Členové zaniklé Místní organizace se mohou stát členy jiné Místní organizace v dané obci (městě) nebo jiné Místní organizace podle vlastního rozhodnutí, o kterém informují Předsednictvo.

1.5. Orgány Místní organizace jsou:
– Členská schůze
– Předseda Místní organizace (PMO)

1.5.1. Členská schůze:
a) je nejvyšším orgánem Místní organizace
b) je tvořena členy Místní organizace a je nejvyšším orgánem Místní organizace;
c) koná se podle potřeby, minimálně 4krát ročně. Svolává ji Předseda Místní organizace písemnou pozvánkou nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání;
d) koná se vždy nejpozději 8 týdnů před Celostátním sněmem;
e) volí Předsedu Místní organizace, a to alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů členů Místní organizace;
f) odvolává Předsedu Místní organizace, a to alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů členů Místní organizace;
g) volí delegáty a jejich náhradníky na Oblastní sněm, a to alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů členů Místní organizace;
h) schvaluje rozpočet Místní organizace na příslušné časové období;
i) schvaluje zprávu o činnosti Předsedy Místní organizace od konání poslední Členské schůze a zprávu o hospodaření Místní organizace, stanovuje hlavní úkoly Hnutí pro období do konání příští Členské schůze;
j) Předseda Místní organizace je povinen členskou schůzi svolat na základě písemné žádosti minimálně 1/3 členů Místní organizace, a to nejpozději do 30ti dnů od doručení žádosti; neučiní-li tak, je povinna členskou schůzi svolat v náhradní lhůtě 15ti dnů Oblastní rada.

1.5.1.2 Předsedu Místní organizace, který se jednání členské schůze nemůže zúčastnit z omluvitelných důvodů (např. nemoc, neodkladná pracovní cesta) zastupuje člen Místní organizace řádně pro tento účel členskou schůzí ad hoc zvolený alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů členů Místní organizace.

1.5.2. Předseda Místní organizace:
a) rozhoduje o všech záležitostech Místní organizace v období mezi členskými schůzemi;
b) zajišťuje realizaci usnesení členských schůzí a usnesení vyšších orgánů Hnutí;
c) je hlavním představitelem a mluvčím Hnutí v místě, je odpovědný za činnost Hnutí v místě, svolává členské schůze, předkládá členským schůzím výroční zprávu, vede účetnictví a pokladnu Místní organizace;
d) jedná a podepisuje se za Místní organizaci;
e) při zániku Místní organizace je povinen veškerý majetek, který Místní organizace spravovala, včetně zbylých finančních prostředků, odevzdat místně příslušné Oblastní organizaci. Za likvidaci a předání zodpovídá Předseda zanikající Místní organizace.

II. Oblastní organizace (OO)

2.1. Oblastní organizace je politickou a organizační jednotkou Hnutí s územní působností krajů
Oblastní organizace tvoří všechny Místní organizace v daném kraji, přičemž pro vznik Oblastní organizace je zapotřebí existence alespoň tří Místních organizací v daném kraji.

2.2. Vznik a zánik Oblastní organizace:
a) Oblastní organizace vzniká rozhodnutím zakládajících Místních organizací o vytvoření Oblastní organizace a následným udělením licence Předsednictvem Hnutí k existenci a činnosti Oblastní organizace, o kterou musí zakladatelé Oblastní organizace požádat;
b) Oblastní organizace zaniká rozhodnutím Oblastního sněmu o jejím rozpuštění, a to minimálně se souhlasem tří pětin všech svých členů, nebo zrušením licence Předsednictvem; Oblastní organizace rovněž zaniká, poklesne-li počet jejích členů pod tři po dobu 3 měsíců po sobě jdoucích. Oblastní organizace v takovém případě zaniká rozhodnutím Předsednictva o zániku Oblastní organizace se souhlasem tří pětin všech svých členů. Dotčené Místní organizace se musí ve lhůtě do 3 měsíců od zrušení Oblastní organizace začlenit do jakékoliv jiné Oblastní organizace dle jejich dohody.

2.3. Orgány Oblastní organizace jsou:
– Oblastní sněm (OS)
– oblastní rada (OR)
– Předsednictvo Oblastní rady (POR)

2.3.1. Oblastní sněm
a) je nejvyšším orgánem Oblastní organizace;
b) svolává jej podle potřeby Oblastní rada písemnou pozvánkou nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání;
c) koná se vždy nejpozději 6 týdnů před Celostátním sněmem;
d) je tvořena členy Oblastní rady, delegáty zvolenými volebními schůzemi MO
e) volí Předsedu a místopředsedu Oblastní organizace z členů Oblastní rady a z delegátů sněmu
f) odvolává Předsedu a místopředsedu Oblastní organizace;
g) určuje základní směr politiky Hnutí v územní působnosti Oblastní organizace, při svém rozhodování vychází z usnesení vyšších orgánů Hnutí a Stanov;
h) schvaluje rozpočet Oblastní organizace na příslušné časové období;
i) schvaluje zprávu o činnosti Oblastní rady od konání posledního Oblastního sněmu a zprávu o hospodaření Oblastní organizace, stanovuje hlavní úkoly Hnutí pro období do konání příštího Oblastního sněmu;
j) Oblastní rada je povinna Oblastní sněm svolat na základě písemné žádosti nejméně 1/3 členů Oblastní organizace, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti do Oblastní kanceláře; pokud Oblastní rada Oblastní sněm nesvolá do jednoho měsíce od doručení žádosti, svolá jej Regionální rada.

2.3.2. Oblastní rada:
a) je tvořena předsedou a místopředsedou Oblastní organizace a předsedy jednotlivých Místních organizací;
b) rozhoduje o všech záležitostech Oblastní organizace v období mezi Oblastními sněmy;
c) schází se dle potřeby, minimálně jednou za tři měsíce, svolává jí předseda Oblastní organizace písemnou pozvánkou nejméně 10 dnů přede dnem jejího konání;
d) zajišťuje realizaci usnesení Oblastního sněmu a usnesení vyšších orgánů Hnutí;
e) řídí činnost Oblastní organizace v období mezi jednotlivými konáními Oblastních sněmů;
f) hospodaří se svěřeným majetkem Hnutí v oblasti;
g) předkládá Oblastnímu sněmu výroční zprávu.

2.3.2.1 Za Oblastní radu jedná a podepisuje se předseda nebo Oblastní radou pověřený místopředseda Oblastní rady.

2.3.3. Předsednictvo Oblastní organizace:
a) tvoří předseda a místopředseda Oblastní organizace;
b) předseda Oblastní organizace předsedá předsednictvu Oblastní organizace, je hlavním představitelem a mluvčím Hnutí oblasti, je odpovědný za činnost Hnutí v oblasti, svolává Oblastní sněm, Oblastní radu a předsedá jim;
c) místopředseda Oblastní organizace zastupuje předsedu při jednáních ve vymezených záležitostech, na základě jeho písemného pověření; v době nepřítomnosti předsedy je místopředseda zastupuje v celém rozsahu jeho práv a povinností;
d) vede účetnictví a pokladnu Oblastní organizace.

III. Republikové orgány

3.1. Republikovými orgány Hnutí jsou:
– celostátní sněm
– předsednictvo Hnutí
– smírčí a kontrolní komise

3.1.1. Celostátní sněm
a) je nejvyšším orgánem Hnutí;
b) svolává jej Předsednictvo Hnutí písemnou pozvánkou nejméně 80 dnů přede dnem jeho konání; lhůtu pro svolání lze zkrátit výjimečně až na 30 dnů jen rozhodnutím Předsednictva Hnutí z důvodu odstoupení předsedy Hnutí a minimálně jedné poloviny místopředsedů Hnutí z funkce;
c) koná se nejméně jednou za dva roky;
d) mimořádný Celostátní sněm musí být svolán, rozhodne-li o tom na návrh předsedy Hnutí nadpoloviční většina Předsednictva Hnutí
e) schvaluje zprávu o činnosti Předsednictva Hnutí od konání posledního Celostátního sněmu a zprávu o hospodaření Hnutí, stanovuje politický program, cíle a hlavní úkoly Hnutí pro období do konání příštího Celostátního sněmu;
f) volí a odvolává předsedu a místopředsedy Hnutí;
g) volí a odvolává členy kontrolní komise a smírčí komise;
h) schvaluje statut kontrolní komise a smírčí komise;
i) schvaluje Stanovy a jejich změny, a to třípětinovou většinou přítomných účastníků;
j) bere na vědomí zprávu kontrolní komise a smírčí komise;
k) rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení Hnutí;
l) rozhoduje o zrušení nebo sloučení Hnutí;
m) schvaluje pravidla pro výběr kandidátů pro sestavení kandidátních listin pro volby do zastupitelských sborů všech stupňů, včetně orgánů EU;
n) schvaluje jednací řád Celostátního sněmu a volební řád pro orgány všech stupňů, pro volební sněmy a členské schůze;
o) schvaluje pravidla hospodaření strany a rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé organizace Hnutí

3.1.2. Předsednictvo Hnutí:
a) předsednictvo Hnutí tvoří předseda , místopředsedové Hnutí , předseda Kontrolní komise a předseda smírčí komise a předsedové oblastních organizací
b) zajišťuje realizaci plnění usnesení a zpracovává podkladové materiály pro jednání sněmu;
c) za svou činnost je odpovědné Celostátnímu sněmu;
d) zřizuje a ruší místní a Oblastní organizace, a stanovuje jejich územní působnost;
e) rozhoduje o neodkladných záležitostech v souladu s usneseními Celostátního sněmu a Stanov;
f) svolává jej předseda nebo jím pověřený první místopředseda nejméně jedenkrát za 6 měsíců; svolání se provádí telefonicky nebo elektronicky, nebo se termín konání jednání stanoví na předchozím jednání;
g) je odpovědné za hospodaření Hnutí a řídí aparát Hnutí;
h) předkládá Celostátnímu sněmu ke schválení návrh ročního rozpočtu Hnutí a výroční zprávu o hospodaření Hnutí;
i) předkládá Celostátnímu sněmu Hnutí ke schválení směrnice, řády a statuty Hnutí;
j) navrhuje členy Hnutí na kandidátní listiny pro volby do PS a Senátu, Evropského parlamentu; konzultuje tyto návrhy s Oblastními radami;
k) připravuje a schvaluje metodické pokyny;
l) rozhoduje o ustanovení poradních orgánů Hnutí s celostátní působností;
m) hospodaří s majetkem Hnutí a předkládá zprávu o hospodaření Hnutí Celostátnímu sněmu;
n) na základě doporučení Místní organizace schvaluje přijetí uchazeče za člena Místní organizace, nebo žádost o přijetí za člena s odůvodněním odmítá;
o) při rovnosti počtu hlasů členů předsednictva rozhoduje hlas předsedy Hnutí;
p) členové předsednictva mají právo účastnit se jednání všech orgánů Hnutí s hlasem poradním.

3.1.3. Kontrolní komise:
a) je kontrolním orgánem Hnutí pro všechny úrovně orgánů Hnutí ;
b) má 3 členy volené Celostátním sněmem; volí ze svého středu předsedu a místopředsedu;
c) členové Kontrolní komise nesmějí být členy Oblastní rady, smírčí komise, předsedy nebo místopředsedy jednotlivých organizačních jednotek Hnutí;
d) kontroluje dodržování politického programu, cílů a hlavních úkolů Hnutí;
e) kontroluje plnění usnesení orgánů Hnutí;
f) kontroluje finanční a hospodářskou činnost Hnutí a všech jeho orgánů a organizačních jednotek;
g) všichni členové a funkcionáři Hnutí jsou povinni s členy kontrolní komise úzce spolupracovat a poskytovat jim požadované informace, písemné materiály, apod. a na požádání se zúčastnit jednání kontrolní komise;
h) její členové mají právo se účastnit se jednání kteréhokoliv orgánu Hnutí.

3.1.4. Smírčí komise:
a) je rozhodčím orgánem Hnutí pro všechny úrovně organizace, orgány a členy, nebo odmítnuté žadatele o členství v Hnutí;
b) má 3 členy volené celostátním sněmem; volí ze svého středu předsedu a místopředsedu;
c) členové smírčí komise nesmějí být členy Oblastní rady, kontrolní komise, předsedy nebo místopředsedy jednotlivých organizačních jednotek Hnutí;
d) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím všech orgánů Hnutí; její rozhodnutí jsou konečná a nabývají účinnosti dnem doručení jejich písemného vyhotovení dotčené osobě nebo orgánu; rozhodnutí musí být učiněno nejpozději do 60 dnů od písemného podání;
e) řídí se statutem, který schvaluje Celostátní sněm;
f) schází se podle potřeby; svolává ji předseda komise;
g) její členové mají právo se účastnit se jednání kteréhokoliv orgánu Hnutí.

3.1.5. Odvolací proces:
a) proti rozhodnutím všech orgánů Hnutí je možné odvolání;
b) odvolat se může jen člen nebo orgán, kterého se rozhodnutí přímo týká; odvolat se může i odmítnutý zájemce o členství v Hnutí;
c) podat odvolání proti rozhodnutí je možné do 15 dnů poté, co bylo písemné usnesení doručeno příslušnému orgánu nebo osobě;
d) za den podání odvolání se považuje den doručení odvolání smírčí komisi, případně doručením do sídla Hnutí;
e) o odvolání rozhoduje smírčí komise, a to na svém nejbližším zasedání;
f) podané odvolání nemá odkladný účinek;
g) Smírčí komise je povinna rozhodnout nejpozději do 60 dnů od doručení odvolání
h) rozhodnutí smírčí komise se doručuje stranám sporu, je konečné a není proti němu přípustný opravný prostředek.

Oddíl 5 společné zásady

1. Volba a odvolání funkcionáře, funkční období
1.1. Volby členů do všech orgánů Hnutí se provádí zpravidla tajným hlasováním, o způsobu voleb rozhodne příslušný orgán ad hoc.
1.2. Funkční období všech orgánů Hnutí a volených funkcionářů je tříleté, nestanoví-li Stanovy jinak.
1.3. Funkční období člena každého orgánu je ukončeno uplynutím funkčního období, odstoupením, zánikem členství v Hnutí nebo úmrtím.
1.4. K volbě členů Hnutí do všech orgánů je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů členů příslušného orgánu.

Usnesení orgánů

2.1. Orgány Hnutí rozhodují usnesením.
2.2. Usnesení orgánů jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina všech členů (delegátů), nestanoví-li Stanovy jinak.
2.3. Usnesení orgánů jsou závazná pro všechny jeho členy.
2.4. Usnesení vyšších orgánů jsou závazná pro příslušné nižší orgány; vyšší orgán má právo zrušit usnesení nižšího orgánu, je-li v rozporu se Stanovami, zákonem nebo programem a cíly Hnutí.
2.5. Jednání a volby na sněmech (členské schůzi) všech úrovní se řídí jednacím a volebním řádem těchto orgánů, který schvaluje Celostátní sněm.

Právní postavení

3.1. Hnutí je právnickou osobou.
3.2. Statutárním orgánem Hnutí je předsednictvo, jehož jménem jedná předseda nebo dva místopředsedové společně.
3.3. Podepisování za Hnutí se provádí tak, že k vypsanému či vytištěnému názvu Hnutí připojí své jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za Hnutí

IV. Sestavování kandidátních listin pro volby do zastupitelských sborů

4.1 Kandidátní listiny pro volby do zastupitelských sborů jsou s konečnou platností schvalovány a podepisovány předsedou Hnutí, nebo jím pověřeným funkcionářem Hnutí.
4.2 Jednání o předvolebních koalicích vede ten orgán, který navrhuje kandidátní listinu; výsledek schvaluje Předsednictvo Hnutí.

Oddíl 6 Zásady hospodaření

1.1. Hospodaření Hnutí se řídí příslušnými ustanoveními platného zákona o sdružování v politických stranách a v politických Hnutích.
1.2. Majetek Hnutí je ve vlastnictví Hnutí jako právnické osoby a jednotlivým organizačním jednotkám a orgánům Hnutí je svěřován do užívání. Tyto s ním musí nakládat hospodárně, užívat jej pouze ke stanoveným účelům a hospodařit s ním s péčí řádného hospodáře. Není-li svěřený majetek využíván nebo chráněn s péčí řádného hospodáře, je Předsednictvo Hnutí povinno učinit bez zbytečného odkladu opatření k nápravě, případně i svěřený majetek odebrat a svěřit jej jinému orgánu Hnutí k užívání.
1.3. Vnitřní předpisy pro nakládání s majetkem Hnutí schvaluje Předsednictvo Hnutí.
1.4. Rozpočty jednotlivých organizačních jednotek Hnutí musí vycházet z rozpočtu Hnutí schváleného Celostátním sněmem.
1.5. Všechny orgány Hnutí hospodaří podle Celostátním sněmem schváleného rozpočtu. Organizační jednotky mohou jednat a zavazovat Hnutí jen do výše rozpočtu příslušné organizační jednotky.
1.6. Kterákoliv organizační jednotka nebo orgán nesmí použít majetek Hnutí k zajištění závazku.

Oddíl 7 Přechodná a závěrečná ustanovení

1.1. Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti jejich registrací Ministerstvem vnitra ČR.

V Brně dne 31. 5. 2015

JUDr. Jan Kryčer
předseda hnutí